SEZNAM  VELJAVNIH PREDPISOV

Seznam veljavnih predpisov na področju srednješolskega izobraževanja Pravilnik o ocenjevanju znanja v srednjih šolah
Šolska pravila ocenjevanja znanja Hišni red v času pouka 4. letnikov (22. 2. 2021)
Šolska pravila Odlok o nošenju mask v šolah (19. 9. 2020)
Pravilnik o prilagoditvi šolskih obveznosti dijakov v srednji šoli Modeli in priporočila za izvajanju pouka v razmerah povezanih s covid-19
Okrožnica v zvezi z začasnim izvajanjem vzgojno-izobraževalne dejavnosti na daljavo 14. 10. 2020 Higienska priporočila za srednje šole v času posamičnih primerov covid-19
Šolska pravila za uporabo orodij za poučevanje na daljavo Navodila za ocenjevanje znanja v okviru pouka na daljavo
Sklep o organizaciji pouka in ocenjevanju znanja dijakov v šolskem letu 2020/2021 z dne 26. 11. 2020 Priporočila za preverjanje in ocenjevanje znanja v SŠ v času pouka na daljavo
Sprememba Šolskih pravil ocenjevanja znanja, 3. 12. 2020 Navodila vzgojno-izobraževalnim zavodom (VIZ) ob sumu ali potrjenem primeru okužbe s SARS-CoV-2 v zavodu (9. 4. 2021)
Predvideni ukrepi za preprečevanje širjenja okužbe s SARS-CoV-2 in navodila ob vračanju dijakov 4. letnikov v šolo (22. 2. 2021) Hišni red šole v času pouka po modelu C (8. 3. 2021)
Prezračevanje zaprtih prostorov za preprečevanje širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2

Higienska priporočila za preprečevanje širjenja SARS-CoV-2 za obdobji priprave na maturo in izvajanje mature v letu 2021 (22. 1. 2021)

 

     OBRAZCI

Vpisnica Prijavnica za pripravo na maturo v šolskem letu 2019/2020
Gimnazija Brežice: Izjava staršev osebni podatki_2020_21 Prijavnica za izbirne predmete v drugem in tretjem letniku
Izjava staršev – sodelovanje dijakov v mednarodni izmenjavi Potrdilo o opravljenih urah OIV
Prijava k izpitu Prošnja za priznanje ur OIV (prosta izbira) opravljenih v organizaciji izven šole in potrdilo o aktivnem sodelovanju

INFORMACIJA O POSTOPKU PRIDOBITVE  NADOMESTNE JAVNE LISTINE

Šola izda nadomestno javno listino skladno s 36. členom Pravilnika o šolski dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju.

Postopek pridobitve javne listine:

  1. Za izgubljen, uničen ali kakor koli drugače odtujen izvirni dokument lahko upravičenec pridobi nadomestno javno listino v obliki izpisa iz evidence, za kar na šolo naslovi Izjavo o preklicu javne listine (obrazec je v prilogi).
  2. K vlogi je potrebno priložiti dokazilo o plačilu takse v znesku 1,81 EUR za vsak dokument z izjemo spričevala o uspehu pri splošni maturi in obvestila, ki štejeta za en dokument.
  3. Podatki, potrebni za izvršitev plačila: Namen plačila: plačilo upravne takse, koda namena GOVT, naziv prejemnika: Upravne takse Ljubljana, številka računa 0110 0100 0315 637 referenca 11 72605-7111002-6000113.
  4. Za izdajo nadomestne javne listine ( izpisa iz evidence) je potrebno plačati 10 EUR za vsak/en dokument. Plačilo se izvrši na transakcijski račun šole št. 01100-6030692472 pri UJP Novo mesto, sklic SI 00 763901. Dokazilo o plačilu je potrebno priložiti k vlogi.
  5. Po 4. odstavku 179. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. list RS št. 24/06, 105/06, 126/07, 65/08 in 8/10) bo šola prosilcu izdala nadomestno javno listino v obliki izpisa iz evidence v roku 15 dni od prejema popolne vloge ter izvršenega plačila.

Izjava o preklicu

Dostopnost