Skoči na glavno vsebino

Svet šole je organ upravljanja zavoda in odloča o zadevah, ki jih določajo zakoni, akt o ustanovitvi zavoda ali drugi predpisi, sprejema letni delovni načrt zavoda, potrjuje letno poročilo ter odloča o zadevah, za katere ni pooblaščen drug organ.

Svet šole deluje v skladu z zakonom in s sklepom o ustanovitvi ter poslovnikom sveta šole.  Svet šole sestavljajo: trije predstavniki ustanovitelja, pet predstavnikov delavcev, trije predstavniki staršev in dva predstavnika dijakov.

 Svet šole Gimnazije Brežice sestavljajo člani:

 1. Barbara Valentinčič Barlič, predstavnica delavcev šole
 2. Nataša Šekoranja Špiler, predstavnica delavcev šole
 3. Ema Maček, predstavnica delavcev šole
 4. Nina Tomc Iskra, predstavnica delavcev šole
 5. Mateja Raušl, predstavnica delavcev šole
 6. Irena Munič Zorko, predstavnica staršev
 7. Branko Rožman, predstavnik staršev
 8. Branko Ferk, predstavnik staršev
 9. Ivana Buble, predstavnica lokalne skupnosti (Občina Brežice)
 10. Aneja Arh, predstavnica dijakov šole
 11. Jan Klemenčič, predstavnik dijakov šole

Mandat članom sveta šole traja štiri (4) leta in se prične z dnem konstituiranja sveta šole, ki je bil 14. marca 2024. S tem dnem je preneha mandat članom v prejšnji sestavi.

Predsednica sveta šole je Nataša Šekoranja Špiler, namestnica predsednice sveta šole je Ema Maček.

 

Sestava sveta šole v mandatu 2020-2024:

– Predstavniki ustanovitelja: Bogomir Marčinković, Ivana Buble in Tamara Novoselc,

– Predstavniki delavcev šole (od 1. 4. 2020): mag. Gregor Horžen, mag. Jana Krmpotič, Mateja Raušl, Elica Tomše in Barbara Valentinčič Barlič (predsednica sveta šole),

– Predstavniki staršev: Branko Ferk, Irena Munič Zorko, Branko Rožman (v šolskem letu 2023/24),

– Predstavnika dijakov: Aneja Arh in Jan Klemenčič (v šolskem letu 2023/24).

Dostopnost